งานวัดผลและประเมินผล

 นายอนุภัทร  แซ่ชั้น  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
 นายปารเมษฐ์  แถมจรัส  ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
 นางสาวผุสดี  อัศวชัยสุวิกรม  ประจำงานวัดผลและประเมินผล
 นางจรินร์พร  อิงโชติศักดิ์  ประจำงานวัดผลและประเมินผล
 นางสุภาภรณ์  อินทรา  ประจำงานวัดผลและประเมินผล
 นายรัตนากร  ดั้งขุนทด  ประจำงานวัดผลและประเมินผล
 นางสาวศรัญญา  วงษาลี  เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผลประจำแผนกวิชา
 นางสาวนิรัชรินทร์  สีหานู  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 นางสาวธัญยรัตม์  สุริยวรากุล  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 นางโชติมา  แทนฟัก   แผนกวิชาการบัญชี
 นางสาวอังศุวี  หาญประโคน  แผนกวิชาการตลาด
 นายพิชิต  แจ่มมิน  แผนกวิชาช่างเทคนิคแว่นตาและเลนส์
 นายสิทธิชาติ  กุมุท   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
 นางสาวกมลาศิริ  ภูเวช  แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมเครื่องเรือนฯ
 นายวัฒนพงศ์  ทรงประดิษฐ์  แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
 นายบรรลือศักดิ์  ถีราวุฒิ  แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
 นายกิตติศักดิ์  ทิพบุญชู  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 นายวิเชียร  หงษ์จันอัด  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
 นายธนาวุฒิ  ขวัญทอง  แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
 นายธนัสถ์  เทพพิทักษ์  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 นายอภิชาติ  โคตรทัศน์  แผนกวิชาช่างอากาศยาน
 นางบุญรัตน์  ทาเขี่ยง  แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 นายธีระพงษ์  น้ำดอกไม้  แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์