งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 นางสาวสุภาวดี  ปักษิณศิริ  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 นายอภิชาติ  โคตรทัศน์  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 นายชนินทร์  ภมราภินันท์  ประจำงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (หัวหน้างานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์)
 นายพินิจ  พฤกษา  ประจำงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 นายวิเชียร  หงษ์จันอัด  ประจำงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 นางสาวศันสนีย์  กันภัย  เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 นายรณกฤต  จิรนนทิพร  เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน