งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 นายธนัสถ์  เทพพิทักษ์  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 นายกิตติศักดิ์  ทิพบุญชู  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 นางสายชล  เชตมี  ประจำงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ประสานงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี)
 นายพินิจ  พฤกษา  ประจำงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 นายรัตนากร  ดั้งขุนทด  ประจำงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 นายวรพงษ์  ไกยราช  ประจำงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 นายกัมปนาท  บุญกัน  ประจำงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 นางนรมน  แสงน้อย  เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี