งานวิทยบริการและห้องสมุด

 นางกาญจนา  หวั่งประดิษฐ์  หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
 นางสุภาภรณ์  อินทรา  ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
 นายวัฒนพงศ์  ทรงประดิษฐ์  ประจำงานวิทยบริการและห้องสมุด
 นางสีนวล   อุทสาร  เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด