งานสื่อการเรียนการสอน

 นายสฤษดิ์  เกิดสันเทียะ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
 นายณัฐพล  ควรสง่า  ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
 นายนพดล  สังข์น้อย  ประจำงานสื่อการเรียนการสอน
 นายกิตติศักดิ์  ทิพบุญชู  เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน