คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 070/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center)

โพสต์31 ม.ค. 2561 18:42โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2561 18:42 ]