คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 092/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสถานศึกษาพอเพียงเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษกิฐพอเพียงด้านการศึกษา

โพสต์13 ก.พ. 2561 18:38โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2561 18:38 ]