คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 182/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2561)

โพสต์23 มี.ค. 2561 06:53โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 23 มี.ค. 2561 06:53 ]