คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 202/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center)

โพสต์3 เม.ย. 2561 05:36โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2561 05:36 ]