คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 630/2560 เรื่องมอบหมายหน้าที่ให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โพสต์2 พ.ย. 2560 20:01โดยDonMuang Technical College