คณะผู้บริหาร

 นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง


                                                          
        
                                                                     นางยิ่งภัสสร พิมพิสัย                                                                                   ดร.อัชฌพร อังกินันทน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา                                          รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                                                                                                                                                  
                             
                               
                                                                นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี                                                                                 นางภาดี  ขุนนนท์                                     
                                                         
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                                                                 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ