ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

ชื่อภาษาอังกฤษ Don Muang Technical College

ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 425  ถนนสรงประภา  แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  10210

โทรศัพท์       โทร. 02 - 5655277 - 9
โทรสาร        โทร. 02 - 5655278
เว็บไซต์        www.technicdon.ac.th
อีเมล            dmtc @ technicdon.ac.th

เนื้อที่ของสถานศึกษา  มีเนื้อที่ 54 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองมีห้องเรียนและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  คือ

1. อาคารเรียน                                                    จำนวน  3  หลัง (อาคาร 1,2,3)
2. อาคารปฏิบัติการ                                            จำนวน  7  หลัง  ประกอบด้วย
    2.1  แผนกวิชาช่างยนต์
    2.2  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
    2.3  แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
    2.4  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคนิคอุตสาหกรรมและเทคนิคพื้นฐาน
    2.5  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และแผนกวิชาช่างไฟฟ้าและแมคคาทรอนิกส์
    2.6  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง แผนกวิชาโยธา  และแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
        2.7  แผนกวิชาการบัญชี-การขาย และ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. ห้องวิทยบริการและห้องสมุด                           จำนวน  2  ห้อง 
4. ห้องปฏิบัติการกลางคอมพิวเตอร์                    จำนวน  3  ห้อง 
5. ห้องบริการอินเทอร์เน็ต                                   จำนวน  1  ห้อง 
6. ห้องโสตทัศนศึกษา                                         จำนวน  1  ห้อง 
7. ห้อง Smart Class Learning                           จำนวน  1  ห้อง 
8. หอประชุมใหญ่ (อาคาร 52 ปี)                          จำนวน  1  หลัง
9. อาคารโรงอาหาร                                             จำนวน  1  หลัง
10. อาคารพัสดุกลาง                                           จำนวน  1  หลัง
11. อาคารประชาสัมพันธ์                                     จำนวน  1  หลัง
12. อาคารงานปกครอง                                        จำนวน  1  หลัง
13. อาคารสหการร้านค้า                                      จำนวน  1  หลัง
14. สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน                        จำนวน  1  สนาม
15. สนามบาสเกตบอล/ลานเอนกประสงค์            จำนวน  1  สนาม 
16. สวนจริยธรรม                                                จำนวน  1  แห่ง 
17.อาคารวิทยบริการและห้องสมุด                       จำนวน  1  หลัง