สาขาวิชาที่เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี
1. สาขาวิชาช่างยนต์
2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6. สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
7. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
8. สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
9. สาขาวิชาสำรวจ
10. สาขาวิชาช่างโยธา
11. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
12. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
13. สาขาวิชาการบัญชี
14. สาขาวิชาการตลาด
15. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี
1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล
3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ
4. สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้าควบคุม
5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม สาขางานเทคโนโลยีระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
8. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
9. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน สาขางานออกแบบตกแต่งภายใน
10. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
11. สาขาวิชาช่างอากาศยาน สาขางานช่างอากาศยาน
12. สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
13. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
14. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
15. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขางานการจัดการทั่วไป
16. สาขาวิชาการโรงแรม

หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สายปฏิบัติการ(ทล.บ.) หลักสูตร 2 ปี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์