ประวัติวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

 

    วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  ได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2521 ตั้งอยู่เลขที่ 425 ถนนสรงประภา  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร   โดยย้ายจากโรงเรียนการช่างอินทราชัย (เดิม) เฉพาะประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พร้อมทั้งครูอาจารย์  นักเรียน-นักศึกษา  และบุคลากรบางส่วน มาจัดตั้งวิทยาลัยใหม่ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522 และตั้งชื่อตามตำแหน่งที่ตั้งว่า  “วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง” 

    ในปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองได้จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างอุตสาหกรรม และพาณิชยการ จำนวน 16 สาขาวิชา โดยสอนทั้งนักเรียนภาคปกติและนักศึกษาด้อยโอกาสในเรือนจำกลางรวมทั้งฑัณฑสถานหญิง และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม จำนวน 15 สาขาวิชา ทั้งยังได้เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชน  และเพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษา  และพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อไป