ขนาดและที่ตั้ง

    วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 54 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ตามรายละเอียดแผนที่ตั้ง ดังนี้


พื้นที่ตั้ง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง


สภาพชุมชนข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน

    วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองตั้งอยู่ในพื้นที่แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริเวณโดยรอบ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองเป็นแหล่งชุมชนเมืองขนาดใหญ่ เขตดอนเมือง มีเนื้อที่ประมาณ 34.5 ตารางกิโลเมตร   มีอาณาเขตติดต่อสถานที่ต่าง ๆ  และถนนเส้นทางหลัก ดังนี้

อาณาเขตติดต่อ

    ทิศเหนือ            ติดต่อกับ    อำเภอเมืองและอำเภอลำลูกกา    จังหวัดปทุมธานี

    ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ    เขตบางเขนและเขตสายไหม       กรุงเทพมหานคร

    ทิศใต้               ติดต่อกับ    เขตหลักสี่                               กรุงเทพมหานคร

    ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ    อำเภอปากเกร็ด                       จังหวัดนนทบุรี

    วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ตั้งอยู่ในเขตชุมชนดอนเมือง คนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ/พนักงานบริษัท ค้าขายและรับจ้างทั่วไป เนื่องจากมีการขยายตัวของพลเมืองเพิ่มขึ้น มีการสร้างบ้านจัดสรรและปรับปรุงถนนเข้าสู่หมู่บ้าน การคมนาคมสะดวกมากขึ้น