ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นางยิ่งภัสสร พิมพิสัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

แผนกงานในฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา