งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 นายอภิชาติ  โคตรทัศน์  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
 นายสำเริง  รัตนเถรา  ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม)
 นายสมชัย  ทาเขี่ยง  ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม)
 นายธนวัฒน์  ชูนิล  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (งานรักษาดินแดน นักศึกษาวิชาทหาร)
 นายพยุงศักดิ์  บุตรตุ้ม  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (งานนันทนาการและกีฬา)
 นายวรพงษ์  ไกยราช  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (งานนันทนาการและกีฬา)
 นายวชิระ  วงศ์อารินทร์  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (งานองค์การวิชาชีพและลูกเสือ)
 นายนพดล  สังข์น้อย  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (งานองค์การวิชาชีพและลูกเสือ)
 นางสาวสุภาวดี ปักษิณศิริ  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (งานองค์การวิชาชีพและลูกเสือ)
 นายไพโรจน์  ชาละวัน  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (งานองค์การวิชาชีพและลูกเสือ)
 นายประชาไทย  ไกยฝ่าย  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (งานองค์การวิชาชีพและลูกเสือ)
 นางสาวธัญยรัตม์  สุริยวรากุล  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (งานองค์การวิชาชีพและลูกเสือ)
 นายธีระพงษ์  น้ำดอกไม้  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (งานองค์การวิชาชีพและลูกเสือ)
 นายวิเชียร  หงษ์จันอัด  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (งานองค์การวิชาชีพและลูกเสือ)
 นางสาวอังศุวี  หาญประโคน  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (งานองค์การวิชาชีพและชมรม)
 นายกิตติศักดิ์  ทิพบุญชู  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (งานองค์การวิชาชีพและชมรม)
 นายธนาวุฒิ  ขวัญทอง  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (งานองค์การวิชาชีพและชมรม)
 นายรัตนากร  ดั้งขุนทด  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (งานองค์การวิชาชีพและชมรม)
 นายสิทธิชาติ  กุมุท  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (งานองค์การวิชาชีพและชมรม)
 นางเจนจิรา  ภู่บ้านใหม่  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
 นางสาวกาญจนา  สุมังคลานุรักษ์  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา