งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

 นางสาวแก้วกานต์  ภูมิศรีแก้ว  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
 นางบุญรัตน์  ทาเขี่ยง  ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน (งานทุนการศึกษา)
 นางสาวสิริวิมล  คชรินทร์  ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน (งานกองทุน กยศ.)
 นายพัณณ์กร  จันทร์สมบัติ  ประจำงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
 นายวิเชียร  หงษ์จันอัด  ประจำงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
 นางสาวนิรัชรินทร์  สีหานู  ประจำงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน