งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 นายอัฏฐวัฒน์  กฤตยาเจริญพงศ์  หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
 นายอำนาจ  จำปา  ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
 นายจริน  รัตนกาล  ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
 นางสาวพชร  ไชยทองสุก  ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
 นางสาวสุภาวดี  ปักษิณศิริ  ประจำงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
 นายประชาไทย  ไกยฝ่าย  ประจำงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
 นายวิเชียร  หงษ์จันอัด  ประจำงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
 นายกิตติศักดิ์  ทิพบุญชู  ประจำงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
 นางสาวกมลาศิริ  ภูเวช  ประจำงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
 นายธนวัฒน์  ชูนิล  ประจำงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
 นางประไพพิศ  สังข์แก้ว  เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน