งานปกครอง

 นายพยุงศักดิ์  บุตรตุ้ม  หัวหน้างานปกครอง
 นางนันทิมา  ชัยฤกษ์  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์  ชัยสงคราม  ครูปกครองแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
 นายไพศาล  บูรณะปรีชา  ครูปกครองแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 นายนิมิต  กฤษณานุวัตร์  ครูปกครองแผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์
 นายกิตติศักดิ์  ทิพบุญชู  ครูปกครองแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
 นายณัฐพล  ควรสง่า  ครูปกครองแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 นางสาวพชร  ไชยทองสุก  ครูปกครองแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
 นายจริน  รัตนกาล  ครูปกครองแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
 นายชิตพล  พรมวัง  ครูปกครองแผนกวิชาช่างโยธา
 นายธนาวุฒิ  ขวัญทอง  ครูปกครองแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
 ว่าที่ ร.ต.พิชิต  แจ่มมิน  ครูปกครองแผนกวิชาช่างเทคนิคแว่นตาและเลนส์
 นายบรรลือศักดิ์  ถีราวุฒิ  ครูปกครองแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
 นายวัฒนพงศ์  ทรงประดิษฐ์  ครูปกครองแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
 นางโชติมา  แทนฟัก  ครูปกครองแผนกวิชาการบัญชี
 นางลัดดาวัลย์  แดงใหญ่  ครูปกครองแผนกวิชาการตลาด
 นางสาวกินิภา  รสจันทร์  ครูปกครองแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 นางบุญรัตน์  ทาเขี่ยง  ครูปกครองแผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 นายอัมพร  พลเยี่ยมแสน  ครูปกครองแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 นายธนวัฒน์  ชูนิล  เจ้าหน้าที่งานปกครองและพัฒนาวินัย
 นายจำนง  สงทาน  เจ้าหน้าที่งานปกครองและพัฒนาวินัย
 นางประไพพิศ  สังข์แก้ว  เจ้าหน้าที่งานปกครอง