งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

 นางปัทมา  โภคะสุวรรณา  หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
 นางอังศณา  ธีระสำราญ  ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
 นางสาวเกษสุดา  สองห้องนอก  ประจำงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
 นางเยาวเรศ  จินดารมย์  ประจำงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
 นายอำนาจ  จำปา  ประจำงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
 นายกิตติศักดิ์  ทิพบุญชู  ประจำงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
 นายชิตพล  พรมวัง  ประจำงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
 นางสาวกาญจนา  สุมังคลานุรักษ์  เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
 นางประไพพิศ  สังข์แก้ว  เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา