งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 นายนพดล  สังข์น้อย  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 นายมาโนช  มหารชพงศ์  ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (ดูแลระบบเครือข่ายและเว็บไซต์ของวิทยาลัย)
 นายธีระพงษ์  น้ำดอกไม้  ประจำงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (ดูแลระบบเครือข่ายและเว็บไซต์ของวิทยาลัย)
 นายชิตพล  พรมวัง  ประจำงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 นายธนวัฒน์  ชูนิล  เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 นายปฏิวัติ  ศาสตรสาร  เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ