งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 นายวิเชียร  หงษ์จันอัด  หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 หัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขา    
 หัวหน้างานทุกงาน    
 นายธิติวัฒน์  ธนโชติเรืองนนท์  ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 นายนพดล  สังข์น้อย  ประจำงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 นายชิตพล  พรมวัง  ประจำงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 นางสาวศันสนีย์  กันภัย  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา