งานวิจัยพัฒนานวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 นายธิติวัฒน์  ธนโชติเรืองนนท์  ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 นายไพโรจน์  ชาละวัน  ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 นางสุภาภรณ์  อินทรา ประจำงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
     

เอกสารงานวิจัย