งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

 นายอำนาจ  จำปา  หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
 นางเยาวเรศ  จินดารมย์  ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ (งานสหการร้านค้าฯ)
 นางสาวอังศุวี  หาญประโคน  ประจำงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ (งานศูนย์บ่มเพาะฯ)
 นางสุถิรากร  น้อยสอน  ประจำงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ (งานศูนย์บ่มเพาะฯ)
 นางบุญรัตน์  ทาเขี่ยง  ประจำงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ (งานศูนย์บ่มเพาะฯ)
 นายอัฏฐวัฒน์  กฤตยาเจริญพงศ์  ประจำงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ (งานศูนย์บ่มเพาะฯ)
 นางสายชล  เชตมี  ประจำงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ (งานผลิตผลการค้า)