งานอาคารสถานที่

 นายชิตพล  พรมวัง   หัวหน้างานอาคารสถานที่
 นางสาวกมลาศิริ  ภูเวช  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
 นายสิทธิชาติ  กุมุท  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ (ฝ่ายออกแบบสถานที่)
 นายชิตพล  พรมวัง  ประจำงานอาคารสถานที่ (ฝ่ายปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม)
 นายกิตติศักดิ์  ทิพบุญชู  ประจำงานอาคารสถานที่ (ฝ่ายซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า)
 นายไพโรจน์  ชาละวัน  ประจำงานอาคารสถานที่ (ฝ่ายซ่อมบำรุงอาคาร)
 นายธิติวัฒน์  ธนโชติเรืองนนท์  ประจำงานอาคารสถานที่ (ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล)
 นายยอด  เครือปิยะ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ (ฝ่ายสิทธิประโยชน์สาธารณูปโภค)
 นายมังกร  สถาพร  ผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ (ฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่)
 นายสมนึก  กรรเชียง  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 นายชาญ  ไวยฤทธิ์  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 นายประยุง  มีอดทน  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 นายถนอม  ใจหลัก  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 นางเสริฐศรี  ใจหลัก  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 นางเป้า  สถาพร  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 นางสำลี  ทองเนื้อแปด  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 นางพรชนัน  สุวรรณ์  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 นายเสรี  ศรีสุวรรณ  พนักงานรักษาความปลอดภัย
 สิบตรีสมประสงค์  พุ่มกาหลง  พนักงานรักษาความปลอดภัย
 นายเสน่ห์  มีวัฒนะ  พนักงานรักษาความปลอดภัย
 นายธีระพงษ์ ทองคำ พนักงานรักษาความปลอดภัย