งานพัศดุ

 นางอังศณา  ธีระสำราญ  หัวหน้างานพัสดุ
 นายสมบัติ  ชมภูระย้า  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
 นายอำนาจ  จำปา  ประจำงานพัสดุ
 นายสิทธิชาติ  กุมุท  ประจำงานพัสดุ
 นางสาวกมลาศิริ  ภูเวช  ประจำงานพัสดุ
 นางสาวธนีศา  ลาภประเสริฐ  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
 นางภัทรวดี  วรรธนะพันธ์  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
 นายไพบูลย์  บัวลาด  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์)
 นายโยรดุล  สากุล  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ (พนักงานขับรถยนต์)

เจ้าหน้าที่พัสดุประจำหน่วยเบิก
 นางกาญจนา  หวั่งประดิษฐ์  สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
 นางสรณี  โยธารักษ์  สาขาวิชาการบัญชี
 นางสุถิรากร  น้อยสอน  สาขาวิชาการตลาด-การขาย
 นางสาวกินิภา  รสจันทร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 นายสิทธิชาติ  กุมุท  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา
 นางสาวกมลาศิริ  ภูเวช  สาขาวิชาช่างอุตสาหกรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
 นายปารเมษฐ์  แถมจรัส  สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน-เทคนิคอุตสาหกรรม
 นายคำรณ  ด้วงทับ  สาขาวิชาช่างยนต์
 นายอำนาจ  จำปา  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 นางสาวสุภาวดี  ปักษิณศิริ  สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์
 นางเยาวเรศ  จินดารมย์  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 นายวิเชียร  หงษ์จันอัด  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
 นายธนาวุฒิ  ขวัญทอง  สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
 นายธนัสถ์  เทพพิทักษ์  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 นายอภิชาติ  โคตรทัศน์  สาขาวิชาช่างอากาศยาน
 นางบุญรัตน์  ทาเขี่ยง  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป