งานการเงิน

 นางรัชดา  ธัญญเจริญ  หัวหน้างานการเงิน
 นายวชิระ  วงศ์อารินทร์  ผู้ช่วยงานการเงิน (ข้อมูลการลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา)
 นายชนินทร์  ภมราภินันท์  ประจำงานการเงิน (งานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์)
 นายพินิจ  พฤกษา  ประจำงานการเงิน (ชุดจัดซื้อ จัดจ้าง)
 นางสาวเรวดี  เหมือนสินธุ์  เจ้าหน้าที่งานการเงิน