งานบริหารทั่วไป

 นางวรรณรัตน์  ลิขิตวรศักดิ์  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
 นางสาวกมลนิตย์  ทองสมเพียร  ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
 นางสาวธัญยรัตม์  สุริยวรากุล  ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
 นางสาวอังศุวี  หาญประโคน  ประจำงานบริหารงานทั่วไป (งานรายงานการประชุม)
 นางอุทุมพร  สารการ  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
 นางวนิดา  อินทพันธ์  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป (งานเลขานุการผู้อำนวยการ)
 นางสาวศิรินาถ  สุกิจพิทยานนท์  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป (งานเลขานุการฝ่ายบริหารทรัพยากร)
 นางสาวศันสนีย์  กันภัย  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป (งานเลขานุการฝ่ายแผนงานฯ)
 นางเจนจิรา  ภู่บ้านใหม่  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป (งานเลขานุการฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.)
 นางเป้า  สถาพร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประสานงานเอกสาร)