งานบุคลากร

 นางวรรณรัตน์  ลิขิตวรศักดิ์  หัวหน้างานบุคลากร
 นายกัมปนาท  บุญกัน  ประจำงานบุคลากร
 นางสาวอังศุวี  หาญประโคน  ประจำงานบุคลากร
 นางสาวธัญยรัตม์  สุริยวรากุล  ประจำงานบุคลากร (การอยู่เวร-ยาม)
 นางศศิธร  แพรัตกุล  ประจำงานบุคลากร (สิทธิประโยชน์ข้าราชการ)
 นางสาวสุมาลี  คุณวงค์  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร