งานประชาสัมพันธ์

 ว่าที่ร้อยตรีชนากรณ์  แสงศรี  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
 นางสาวกมลนิตย์  ทองสมเพียร  ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
 นายวรพงษ์  ไกยราช  ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
 นางวรรณรัตน์  ลิขิตวรศักดิ์  ประจำงานประชาสัมพันธ์
 นายธนาวุฒิ  ขวัญทอง  ประจำงานประชาสัมพันธ์
 นางสาวนิรัชรินทร์  สีหานู  ประจำงานประชาสัมพันธ์
 นางสาวศิรินาถ  สุกิจพิทยานนท์  เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์