งานทะเบียน
 นายปริญญา  อินทรกวี  หัวหน้างานทะเบียน
 นายธีระพงษ์  น้ำดอกไม้  ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน
 นางบุญรัตน์  ทาเขี่ยง  ประจำงานทะเบียน
 นางสาวธัญญา  แหวนทอง  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
 นางสาวน้ำฝน  จำปาทอง  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน